Vi samlar dagligen in, analyserar och presenterar hälsodata på individnivå så att du alltid har det bästa underlaget för att bedöma vad som är rätt insats.

Misu Labs samarbetar bland annat med

MISU

Modell för Individanpassad Systematisk Uppföljning

Hälsovariabler

Över 1000 Hälsovariabler 
Över 1000 hälsovariabler har via kvantifiering och definiering skapats av Misu Labs. Banken med variabler utökas fortlöpande.

Registrering

2 minuter per dag
Användaren väljer ut personligt anpassade variabler som sedan följs upp genom registrering i applikationen. Sammanlagd tid för registreringar är cirka 2 minuter per dag.

Analys

Som användare genererar du en stor mängd datapunkter vilket möjliggör värdefulla statistiska analyser. Genom frekvens-, tidsserie- och sambandsanalys tydliggörs i vilken utsträckning olika beteende, vanor och levnadsmönster påverkar användaren.

Forskning

Över 600 000
Registreringar
Varje registrering som du matar in kommer att bidra till framtida forskning. Vi arbetar aktivt för att stå nära akademin och vi vill stötta forskningen för att nya steg ska kunna tas med hjälp av MISU-data.
Vill du veta mer? Kontakta oss.

Rapporter och dokumentation

- stor tillgänglighet -

Bättre och säkrare besultsunderlag

Varje månad analyserar Misu Labs användarens inmatade uppgifter och sammanställer resultatet i en rapport. I rapporten presenteras användarens hälsovariabler utifrån trender, frekvens och samband. Underlaget används med fördel på APT och SIP-möten.

Dator, mobil och läsplatta

Applikation fungerar på samtliga typer av enheter. Registrering och analys kan göras direkt i mobilen.

Nyheter

Forskning äldreomsorg 2021-2026

Tillsammans med Jönköping University pågår ett omfattande forskningsprojekt där MISU används för personer med kognitiv sjukdom inom särskilt boende. I projektet kommer MISU vara navet för insamling av individbaserad hälsodata för personer med BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens).

Funktionshinderomsorg

Från i början på år 2020 har antal kommuner som använder MISU ökat från några enstaka till närmare 20 kommuner fram till idag. Den ökade användningen har resulterat i ett större behov att MISU-resultat även ska kunna nå legitimerad personal såväl inom kommunen som på regionen. Inkludering av legitimerad personal är ett fokusområden under 2021/2022.